بنیاد ایران‌شناسی

شعبه قزوین

مقالات گردآوری شده شعبه قزوین


مقالات - شعبه قزوین- بنیاد ایران شناسی -دیوانخانه صفوی قزوین

دیوانخانه صفوی قزوین

بسیاری از افزوده‌های صفوی در شهر قزوین و به خصوص ساخته‌های دوره طهماسبی تخریب شده‌اند. میزان این تخریب‌ها و تغییرات بعدی به اندازه‌ای است که اکنون درکی از شکل یا جایگاه میدان اسب وجود ندارد....

بیشتر ...
مقالات - شعبه قزوین- بنیاد ایران شناسی -دیوانخانه صفوی قزوین

سر در عالی قاپوی قزوین یا آیینه عبرت

سر در عالى قاپوى قزوین از بناھاى عھد شاه طھماسب اوّل صفوى در قزوین، مدخل بزرگ دولتخانه و یکى از ھفت باغ سعادت آباد و عمارات شاھى است. این مدخل از عھد شاه طھماسب که جزو عمارات شاھى بود

بیشتر ...
مقالات - شعبه قزوین- بنیاد ایران شناسی -دیوانخانه صفوی قزوین

سبزه میدان قزوین در گذر زمان

موضوع این تحقیق بررسی چگونگی شکل گیري سبزه میدان قزوین می باشد . اهمیت و ضرورت این میدان در این است که به علت قرارگیري در محدوده تاریخی و فرهنگی شهر قزوین حائز اهمیت می باشد

بیشتر ...
مقالات - شعبه قزوین- بنیاد ایران شناسی -دیوانخانه صفوی قزوین

خاستگاه نظری میدان نقش جهان

امروزه شهرهای ما بیش از هر چیز نیازمند فضاهای جمعی هستند. میدان ها از دیرباز در بافت شهر به عنوان یک فضای جمعی ایفای نقش می کرده اند. وجود میدان ایرانی در شهر ایرانی

بیشتر ...
مقالات - شعبه قزوین- بنیاد ایران شناسی -دیوانخانه صفوی قزوین

حمام حاج میرحسن قزوین؛ گرمابه اي از اوایل دوره قاجار

حمام هاي عمومی در زمرة ابنیۀ عا مالمنفعه اي هستند که با ظهور دین اسلام،که مقدمۀ بسیاري از فرائضش تطهیر است، در سراسر قلمرو اسلام گسترش یافتند

بیشتر ...
مقالات - شعبه قزوین- بنیاد ایران شناسی -دیوانخانه صفوی قزوین

مطالعات معماری ایران

زمانی که قزوین ب هعنوان پایتخت شا هطهماسب انتخاب شد، دولتخانه و مجموع های از با غها، در اراضی موسوم به زنگ یآباد ساخته شدند.

بیشتر ...
مقالات - شعبه قزوین- بنیاد ایران شناسی -دیوانخانه صفوی قزوین

بررسی علل انتخاب قزوین به عنوان پایتخت در عصر صفویه

دوران صفویه یکی از ادوار مهم تاریخ ایران به شمار می آید، این دوره هم به لحاظ تأمین کننده‌ی استقلال و هویت ملی- مذهبی و نیز تأثیر چشم‌گیر آن در فرهنگ مذهبی جاری ما

بیشتر ...
مقالات - شعبه قزوین- بنیاد ایران شناسی -دیوانخانه صفوی قزوین

باغ سعادت‌آباد قزوین

از باغ‌های بی‌شماری که در تاریخ معماری ایران ساخته شده تنها تعداد اندکی از آنها باقی مانده است. وضع برخی از باغ‌های باقی مانده نیز امروزه دگرگون شده است. از این رو

بیشتر ...
مقالات - شعبه قزوین- بنیاد ایران شناسی -دیوانخانه صفوی قزوین

آب انبار سردار بزرگ قزوين و نقش آن در زندگي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مردم محله راه ري سابق

كشور ايران از نظر آب و هوا در ناحي ه اي خشك قرار دارد و ميزان بارندگي آن بسيار اندك اس ت. در ضمن از نظر شرايط اقليمي هم مناطق كشور با يكديگر بسيار متفاوت هستن د. به استثناء شمال و غرب كشور، قسمت وسيعي از ايران با كمبود آب مواجه است و آب

بیشتر ...
مقالات - شعبه قزوین- بنیاد ایران شناسی -دیوانخانه صفوی قزوین

باغ‌های شاهی صفوی

پادشاهان صفوی باغ‌سازانی بزرگ بودند که تاریخچه باغ‌های آنان هنوز به خوبی شناخته نشده است. دستاوردهای باستان‌شناسی،تاریخ شهر، متون فارسی،و منابع تصویری همراه با

بیشتر ...

کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایران شناسی محفوظ است. ©١٣٩9

نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، شهرک والفجر

طراحی و اجرا: اداره رایانه و فناوری اطلاعات